• Eigen werkplaats
  • 25 jaar ervaring
  • Alle disciplines in huis

Algemene Voorwaarden

Fabritius Bouwen & Wonen

Hier leest u de algemene voorwaarden van Fabritius Bouwen & Wonen te Schinnen. Een versie van onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Algemene voorwaarden Fabritius Bouwen & Wonen

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf (stukadoors- en afbouwbedrijven, vloeren- en terrazzobedrijven en plafond- en wandmontage- bedrijven) in Nederland, gerepresenteerd door de Nederlandse Ondernemersver­eniging voor Afbouwbedrijven (NOA), zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatie­groep Zelf reguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2007. Deze voorwaarden zijn door NOA gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.

ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument:    natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid van NOA, die bedrijfsmatig offerte uitbrengt en die stukadoors- en/of afbouw-, vloeren- en/of terrazzo, en/of plafond- en wandmontagewerkzaamheden uitvoert en daar­toe te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer over­eengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer ge­leverde materialen.

NOA:              Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.

ARTIKEL 2 - Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 - Aanbod

1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoed­eisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedu­rende 30 dagen na ontvangst.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormings­methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneennsom of regie.

a) Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;

b) Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de beno­digde materialen). De ondernemer geeft op verzoek van de consument een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaar­den.

ARTIKEL 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de con­sument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

ARTIKEL 5 Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de nor­male werktijden, tenzij anders overeengekomen.

2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

Eén en ander tenzij de ondernemer deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.

6. De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument

1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.

3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmoge­lijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaam­heden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zo­danig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstan­digheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6. Indien de consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van deze voorwaarden moet de ondernemer voor het kunnen bepalen van mo­gelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid warden gesteld tot het zonodig ver­richten van destructief onderzoek op de voor de consument minst bezwarende wijze.

7. De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer te melden.

8. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschik­king zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschu­wen op grond van artikel 5 lid 3.

ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk

1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.

2. Meer- of nninderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

ARTIKEL 8 - Overmacht

1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij ge­rechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 9 - Oplevering

1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.

2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft mee­gedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

- wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan­vaarden;

- wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in ge­bruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 10 - Betaling in termijnen

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredig­heid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 11 - De eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de con­sument de eindafrekening in.

2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materia­len en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.

4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneennsonn, behoudens opgedragen meer- en/of min­derwerk.

5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling

1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 10 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3. De ondernemer is na verloop van de in het eerste lid bedoelde termijn van 10 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe over­gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.

4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de con­sument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6. Indien de ondernemer een aan de consument verschuldigde betaling of scha­devergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien de ondernemer na daar­toe door de consument te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 dagen betaalt, is de consument gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.

ARTIKEL 13- Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting op­schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij be­voegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar ge­ringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, om­schrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 15 - Garantie

Garantiebepalingen Stukadoors- en Afbouwbedrijven

De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering ge­durende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Garantie Stukadoorswerk Buiten

1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:

a)  op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;

b)  niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de wer­king van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs door de ondernemer niet kon worden voorzien.

2. De garantie wordt gegeven voor een duur van drie jaar.

Garantie Stukadoorswerk Binnen

1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:

a) op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;

b) niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de wer­king van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs door de ondernemer niet kon worden voorzien.

2. De garantie wordt gegeven voor een duur van vijf jaar.

Garantiebepalingen Vloeren- en Terrazzobedrijven

1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk: - bij terrazzowerk drie jaar;

- bij kunststofvloerafwerking vijf jaar.

2. De garantietermijnen zoals genoemd in lid 1 gelden tenzij de ondernemer en de consument een langere termijn overeenkomen.

3. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwa­liteit, de duurzaamheid, het uiterlijk en het aanzien van het geleverde werk, vallen buiten de garantie.

4. Indien de ondernemer uiterlijk bij het totstandkomen van de overeenkomst schriftelijke onderhoudsvoorschriften heeft verstrekt aan de consument, vervalt de garantie ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door het niet conform de voorschriften onderhouden en/of behandelen van het werk. De bewijslast rust op de ondernemer.

5. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Garantiebepalingen Plafond- en Wandmontagebedrijven

De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering ge­durende een periode van vijf jaar kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebre­ken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Garantie Plafonds

De ondernemer garandeert dat het aangebrachte plafond duurzaam opgehangen wordt aan de bovenliggende constructie.

Garantie Wanden

De ondernemer garandeert dat de wanden voldoen aan het bouwbesluit voor wat betreft geluidsisolatie, brandwerendheid en stabiliteit. Vervuiling door rook etc., alsmede eventuele verkleuring door bijvoorbeeld UV-straling is van garantie uit­gesloten.

ARTIKEL 16 - Geschillenregeling

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Afbouw, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling geno­men, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig wor­den gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencom­missie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencom­missie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillen­commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 17 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen

1. NOA zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van de ondernemer tegenover de consument, hem opgelegd door de Geschillencommissie in een bindend advies, overnemen indien deze ondernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Eén en ander geldt tenzij de ondernemer dat bindend advies binnen twee maanden na dagte­kening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.

  1. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk of elektronisch beroep doet bij NOA, Postbus 310, 3900 AH Veenendaal; info@ noa.n1; www.noa.nl.

ARTIKEL 18 - Wijziging algemene voorwaarden

NOA zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Klanten aan het woord  Feedback Company
Pagen

Reviewscore 16.05.2024
Zeer kundige medewerkers die net dat extra stapje zetten en met je meedenken. Prettige en persoonlijke communicatie. We zijn ontzettend blij en tevreden met het eindresultaat en de kwaliteit ervan!

Bavel, van

Reviewscore 13.01.2024
Goede communicatie Prima werk geleverd

Jeurissen

Reviewscore 7.12.2023
PVC vloer gekocht. Sympathiek bedrijf. Concurrerende prijzen en top service. Passende oplossingen en geen vraag is teveel..... aanrader!!!!!

Bekijk alle reviews